ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ

เป็นเทคโนโลยีของระบบการตรวจวัดและส่งข้อมูลจากสถานีสนาม(Remote Station) มายังสถานีหลัก (Master Station) โดย อัตโนมัติ และตลอดเวลาทำให้สถานีหลักได้รับข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time data) หรือจริงๆ แล้วอาจจะเรียกว่าระบบโทรมาตรหรือระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งในประเทศไทยของเราได้มีการใช้ระบบโทรมาตรในระบบชลประทานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ แบบออนไลน์เสมอ โดยระบบโทรมาตรจะประกอบด้วย

Remote Terminal Unit เป็นส่วนหนึ่งของระบบ SCADA ที่ถูกติดตั้งอยู่ที่สถานีสนามหรือสถานีตรวจวัดข้อมูล โดย RTU ในระบบ SCADA จะถูกต่อกับเครื่องมือวัด ข้อมูลที่ต้องการตรวจวัด และรวบรวมข้อมูลที่สถานีสนาม (Local Station) ทั้งข้อมูลที่เป็นค่าต่อเนื่อง (Analog) หรือ ข้อมูลสถานะ (Digital) โดยต่ออุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล เข้ากับส่วน Input Unit ของ RTU แล้วนำเอาค่าที่ทำการตรวจวัดได้มาทำการประมวลผลและส่งกลับไปแสดงผลที่ศูนย์ควบคุมโดยผ่านระบบสื่อสาร

Communication System ทำหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อรับ-ส่งข้อมูลหรือคำสั่งระหว่าง RTU กับ RTU หรือระหว่าง RTU กับศูนย์ควบคุมซึ่งระบบสื่อสารของระบบ SCADA สามารถที่จะใช้สื่อ (Media) ต่าง ๆ ในการสื่อสารเช่น วิทยุ Microwave ดาวเทียม ข่ายสายโทรศัพท์ หรือ สายสัญญาณ (RS-232, RS-485) เป็นต้น

Master Station (สถานีหลัก หรือศูนย์ควบคุม) ทำหน้าที่ในการรวบรวมและจัดการข้อมูล รวมไปถึงการควบคุมระบบทั้งหมดเพื่อนำเอาข้อมูลจาก RTU ทุกตัวในระบบมาทำการประมวลผลเพื่อให้สามารถที่จะควบคุมกระบวนการต่างๆ หรือแสดงผลข้อมูลของ RTU แต่ละตัวให้เป็นไปตามที่ต้องการ