ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ

เป็นเทคโนโลยีของระบบการตรวจวัดและส่งข้อมูลจากสถานีสนาม(Remote Station) มายังสถานีหลัก (Master Station) โดย อัตโนมัติ และตลอดเวลาทำให้สถานีหลักได้รับข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time data) หรือจริงๆ แล้วอาจจะเรียกว่าระบบโทรมาตรหรือระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งในประเทศไทยของเราได้มีการใช้ระบบโทรมาตรในระบบชลประทานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ แบบออนไลน์เสมอ โดยระบบโทรมาตรจะประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม